BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZAWIERANIE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W MPGK SP. Z O. O.

Zasady zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków regulują odpowiednie akty prawne. Najważniejszym z nich jest ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Akt ten stanowi, że dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zawartej pomiędzy MPGK Sp. z o. o. a Odbiorcą usług.

 • Umowa może być zawarta z osobą posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczona woda, lub z której mają być odprowadzane ścieki. Tytuł prawny do nieruchomości posiada m. in. właściciel, najemca, dzierżawca. MPGK Sp. z o. o. obowiązany jest do zawarcia ww. umowy z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

 • MPGK Sp. z o. o. nie może odmówić zawarcia umowy, jeżeli przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne lub instalacja wodociągowa lub kanalizacyjna Usługobiorcy wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wydanymi przez Spółkę warunkami technicznymi i uzgodnieniami.

 • Wystawienie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości dotychczas nieujętej w ewidencji Spółki następuje po każdym pozytywnym odbiorze końcowym, zakończonym podpisaniem przez Inwestora i MPGK Sp. z o. o. W momencie montażu wodomierza, Usługobiorca podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W innym przypadku umowa zostanie wysłana korespondencyjnie. Zwrot podpisanej umowy do MPGK Sp. z o. o. powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Usługobiorcy.

 • Umowy są zawierane na czas określony lub nieokreślony.


PRZEPISANIE I ZMIANY WARUNKÓW UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

Przepisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków:

Usługobiorca chcący przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków powinien zgłosić się w Biurze Obsługi Klienta MPGK Sp. z o. o. przy ul. Wolności 26 w Choszcznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Dokumenty wymagane do przepisania umowy:

Klienci indywidualni:

 • Wniosek o zawarcie umowy,

 • Akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,

 • Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza podpisany przez obie strony.

 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

 • Wniosek o zawarcie umowy,

 • Akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,

 • Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza podpisany przez obie strony,

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS.


ROZWIĄZANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Umowa może być rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 • Zmiana podmiotowa po stronie Usługobiorcy spowodowana np. przeniesieniem prawa własności lub utrata innego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, skutkuje rozwiązaniem umowy z dotychczasowym Usługobiorcą.

 • Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

 • Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo za okres obowiązywania umowy.

 • Rozwiązanie umowy skutkuje zaprzestaniem dostawy wody i/lub odbioru ścieków.