BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

POMIAR WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt usługobiorcy. Dodatkowy wodomierz należy zainstalować zgodnie z ustaleniami zawartymi w ogólnych warunkach technicznych. Po zainstalowaniu dodatkowego wodomierza należy zgłosić do kontroli montażu oraz oplombowania (usługa płatna).

Korzyści:

-niższe wartości faktur, spowodowane zmianą sposobu rozliczeń z tytułu dostawy wody i odbiorze ścieków,

-możliwość dokładnej kontroli ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków.

Koszty:

-koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną i plomby (wodomierz posiada 5-letni okres legalizacyjny, po upływie którego należy dokonać na własny koszt jego wymiany i zgłosić do kontroli montażu oraz oplombowania)

-koszt materiału i robocizny związany z montażem wodomierza

-koszt związany z przeprowadzeniem kontroli montażu, odbiorem i oplombowaniem wodomierza