BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU WODOMIERZA

 1. Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.

 2. Wodomierz w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).

 3. Zestaw wodomierzowy należy umieścić przed punktem poboru bezpowrotnie zużywanej wody, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 m od tego punktu.

 4. Przy zabudowie wodomierza należy stosować zawory kulowe przed i za wodomierzem (wg schematu poniżej).

 5. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań typu wodomierza.

 6. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby.

 7. Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem.

 

KONTROLA MONTAŻU WODOMIERZA

 1. Inwestor, po zakończeniu robót, jest zobowiązany złożyć „Zlecenie kontroli montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody” w siedzibie Przedsiębiorstwa w Choszcznie przy ul. Wolności 26.

 2. Przedsiębiorstwo dokonuje kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, a także jest upoważnione do żądania usunięcia stwierdzonych wad.

Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli Przedsiębiorstwo pobiera wynagrodzenie wysokości określonej w Cenniku usług.

 

ROZLICZENIA

 1. W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą i Przedsiębiorstwem ilość bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków, ustalana będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy.

 2. Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i podpisaniu umowy.

 3. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo:

 • uszkodzenia wodomierza,

 • uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),

 • uszkodzenia plomb MPGK Sp. z o. o. lub mocowania tych plomb,

 • nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacj

wskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego).

 1. Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) i wynosi 5 lat.