BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI LEGALIZACJI WODOMIERZY REJESTRUJĄCYCH ILOŚĆ WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie uprzejmie informuje, że zgodnie z zgodnie z Załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5, poz. 29) okres legalizacji wodomierza wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

Zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zm.) w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W związku z powyższym informujemy, że w gestii Odbiorcy usług leży obowiązek legalizacji wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej. W przypadku niedokonania legalizacji w terminie, wskazania tego wodomierza nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków.

Odbiorca usług może dokonać legalizacji we własnym zakresie. Wówczas w Biurze Obsługi Klienta MPGK Sp. z o. o., mieszczącego się w Choszcznie, przy ul. Wolności 26 należy złożyć zlecenie oplombowania wodomierza (koszt usługi 50,00 zł netto). Odbiorca usług może także zlecić legalizację MPGK Sp. z o. o. Wówczas w Biurze Obsługi Klienta należy złożyć zlecenie wymiany (koszt usługi jest zależny od przekroju wodomierza).