BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cele szczegółowe projektu to:

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy Choszczno systemem selektywnego zbierania odpadów (zakłada się, iż faktycznie z powstałej infrastruktury będzie korzystać, tj. dostarczać odpady do punktów selektywnej zbiórki 100% mieszkańców danych gminy),

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie, w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w poprzednich latach,

- zwiększenie poziomów recyklingu poszczególnych frakcji odpadów i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów,

- ułatwienie dostępności do punktów selektywnej zbiórki,

- umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego przekazywania odpadów,

- przeciwdziałanie mieszaniu zbieranych selektywnie odpadów, -zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów,

- podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy Choszczno,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Choszczno,

- zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

- zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych na terenie gminy Choszczno,

- zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk",

- kształtowanie proekologicznej postawy mieszkańców,

- poprawa stanu środowiska na terenie gminy Choszczno

Celami pośrednimi projektu są:

- wzrost aprobaty społeczności lokalnej dla działań władz lokalnych i władz województwa,

- wzrost potencjału gospodarczego i turystycznego obszaru objętego projektem,

- rozwój infrastruktury technicznej i społecznej