BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wartość projektu – Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi

1 941 526,68 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć i 68/100 PLN)

Wysokość dofinansowania – Na realizacje projektu udzielone zostanie dofinansowanie obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż

1 341 705,43 PLN (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięć i 43/100 PLN).

Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POIiŚ dokumentami.