BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 


Dofinansowanie projektu POiŚ.02.03.00-0016/16
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno


 

Wartość projektu – Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 40 882 027,24 PLN (słownie: czterdzieści milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia siedem i 24/100 PLN)

Wysokość dofinansowania – Na realizacje projektu udzielone zostanie dofinansowanie obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 20 817 384,33 PLN (słownie: dwadzieścia milionów osiemset siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery i 33/100 PLN).

Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji PO IiŚ dokumentami.