BIP
i-cmentarz
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

 

Celem głównym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Choszczno.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

  • Poprawa stanu technicznego obiektów i urządzeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Choszcznie
  • Efektywny i zgodny z wymaganiami ochrony środowiska sposób zagospodarowania osadów ściekowych.
  • Zlikwidowanie w południowej części miejscowości Piasecznik odprowadzenia ścieków do lokalnych zbiorników bezodpływowych          
  • Optymalizację pracy sieci wraz z inteligentnym jej zarządzaniem w oparciu o dane pochodzące z wielu źródeł.

Poprzez realizację celów szczegółowych projektu zamierza się osiągnąć:

  • wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy Choszczno (poprawa stanu sanitarnego w gminie);
  • stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju osadnictwa na terenie gminy;
  • zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków dzięki modernizacji gospodarki osadowej;
  • ochronę różnorodności biologicznej terenów związanych z gminą Choszczno;
  • dostosowanie do warunków społecznych i gospodarczych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.