BIP
eBOI
RODO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy

 

Nazwa wskaźnika

Najwyższa dopuszczalna wartość

1

2

Grupa I

 

PH-odczyn

6,5≤9,5

Temperatura

35◦C

Grupa II

Cd-g/m3

Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

500 1)

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

10001)

Zawiesina ogólna

3501)

Fosfor ogólny

101)

Chlorki

1000

Siarczany

500

Azot ogólny

120

Azot amonowy

200

Żelazo ogólne

103)

Arsen

0,5

Cynk

5

Chrom ogólny

1

Miedź

1

Nikiel

1

Ołów

1

Srebro

0,5

Wanad

2

Fenole lotne (indeks fenolowy)

15

Grupa III

Cd-g/m3

Kadm

0,05-0,4 2)

Rtęć

0,03-0,2 2)

 

1)wartość wskaźników ustalonych na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeniem.

2)dopuszczalna wartość wskaźników zanieczyszczeń ustalonych na podstawie rodzaju prowadzonej działalności.

3)zanieczyszczenie ogranicza wartość wskaźnika: zawiesiny łatwo opadające.